Inyungu z’Agakiza

Inyungu z’Agakiza

Tukiri abanyantegenke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha.Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha” (Abaroma 5:6-8)

Mu Baroma 8:1 haravuga hati “Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho…” Ese kuki nta teka uzacirwaho? Ni ukubera ko Yesu yababajwe mu mwanya wawe. Yahinduwe icyaha kubwawe, we utarigeze amenya icyaha, kugira ngo uhinduke ubukiranutsi bw’Imana muri We (2 Abakorinto 5:21). Yesu yamennye amaraso ye kubwawe; yari We wenyine utarigeze icyaha, ari we ubasha kudukirisha amaraso ye. Mu kwizera kuzuka kwe no kwatura Ubwami bwe, wakiriye ubuzima buhoraho kandi ubu waratsindishirijwe. Gendera muri ubu buzima bushya kandi unezererwe inyungu z’agakiza. Kuva yararangije kubikora, icyo ukeneye gukora nonaha nta kindi ni ukunezererwa inyungu z’agakiza kawe. Ubu ni ubuntu bw’Imana bukora.

Ubuntu bukubiyemo byose Imana yadukoreye muri Kristo n’ubwo tutari tubikwiriye. Bibiliya itwereka ko ititaye ku byaha byacu byose Imana yadukunze ikatwunga na Yo kubwa Yesu Kristo. Muri We, Imana yaduhayemo agakiza, gutera imbere, ubuzima buzira umuze no gukira indwara, gukomera mu mwuka n’igikundiro.

Igihe Yesu yari amanitse ku musaraba, Imana ni wowe yabonaga umanitse kuri uwo musaraba; wapfuye muri We uzukana intsinzi hamwe na We. Mu Abakolosayi 2:13 haravuga hati “Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw’imibiri yanyu, yabahinduranye bazima na we imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose” Ufite uburenganzira bwo gutunga byose agakiza ka Kristo kazana, kuko byose byishyuwe amaraso y’igiciro ya Yesu Kristo.

Hagarara wese ugende wemye, ntukeneye kuza ku Mana usabiriza, hagarara imbere yayo  ushize amanga, kandi ufite icyizere kuko Umwami Yesu yishyuye igiciro cy’ikirenga kubwawe ngo ubeho ubuzima bw’icyubahiro. Ngago rero komeza unezererwe inyungu z’agakiza kawe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *